Edytor tekstu Word

Podstawowe umiejętności

"NIKT NIE WYJDZIE STĄD ŻYWY"...

 1. W programie Word wpisz (wierszem !) następujący przykładowy tekst. Zwróć uwagę na różnicę między znakami końca akapitu (uzyskiwanymi po wciśnięciu klawisza ENTER) i znakami ręcznego podziału wiersza (SHIFT+ENTER). Znaki ręcznego podziału wiersza wstawiamy, gdy chcemy zacząć pisać od nowego wiersza, ale nie chcemy zaczynać nowego akapitu. 2. Wykonaj polecenie Zaznacz wszystko z menu Edycja. Przesuwając znaczniki wcięcia z lewej (prostokąt pod dwoma trójkątami przesuwa oba trójkątne znaczniki jednocześnie) i wcięcia z prawej na linijce dopasuj szerokość strony do szerokości tekstu (np. przesuwając lewy wskaźnik na 3 cm zaś prawy na 12 cm). 3. Na lewo od każdego akapitu znajduje się niewidoczny pasek wyboru. Klikając w ten pasek możesz zaznaczać od razu całe wiersze. Wykorzystaj tą technikę do zaznaczenia podpisu pod pierwszym wierszykiem (aby zaznaczyć drugi wiersz trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT). Następnie używając przycisku Zwiększ wcięcie na pasku narzędzi przesuń podpis w prawo. Każde przyciśniecie tego przycisku zwiększa wcięcie o 1/2 cala; zwróć uwagę na odpowiedni wskaźnik na linijce. 4. Wybierz pozycję Akapit z menu Format, a następnie zwiększ o 12 punktów odstęp między podpisem i początkiem następnego wierszyka. 5. Aby zapewnić drukowanie obu wierszy podpisu na tej samej stronie (potem dodamy więcej tekstu i podpis może znaleźć się akurat na brzegu strony) zaznacz opcję "Zachowaj wiersze razem". 6. Zamknij okno dialogowe. Nie likwidując zaznaczenia akapitu kliknij w przycisk Malarz formatów na pasku narzędziowym. Wskaźnik powinien zmienić się w pędzel i klikając (gdziekolwiek) w podpis drugiego wierszyka będziesz mógł skopiować do odpowiadającego mu akapitu pracowicie zmieniony format akapitu pierwszego podpisu (tzn. wcięcie akapitu, odstęp po akapicie i opcje dzielenia wierszy akapitu na brzegu strony).   Twój tekst powinien wyglądać następująco: 7. Aby zablokować dzielenie strony między wierszykiem i podpisem oraz wewnątrz wierszyka ustaw wskaźnik wewnątrz akapitu odpowiadającemu jednemu z dwóch wpisanych wierszyków, otwórz okno dialogowe Akapit z menu Format i zaznacz opcje "Zachowaj wiersze razem" (chodzi wiersze wybranego akapitu) i "Razem z następnym" (chodzi o następny akapit). Użyj malarza formatów, aby skopiować format do akapitu odpowiadającemu drugiemu z wierszyków. 8. Upiększ tekst przez pogrubienie i wycentrowanie tytułu oraz pochylenie nazwisk autorów w podpisach. 9. Przepisz (lub skopiuj w programie Internet Explorer i wklej do dokumentu  w programie Word) resztę tekstu z następującej strony. Używając malarza formatów skopiuj utworzone uprzednio formaty (dwa typy dla wierszyka i jego podpisu) akapitów do świeżo wpisanego (lub wklejonego)  tekstu. Uwaga: jeśli chcesz skopiować to samo formatowanie do różnych miejsc dokumentu, kliknij przycisk Malarz formatów dwukrotnie. Po zakończeniu kopiowania kliknij jeszcze raz przycisk Malarz formatów (lub wciśnij klawisz ESC), aby wyłączyć działanie tej opcji.

 10. Zaznacz dwa pierwsze wiersze tekstu, zlikwiduj wcięcia z lewej i prawej strony (tzn. przesuń odpowiednie znaczniki na linijce na brzegi szarego pola oznaczające maksymalna szerokość strony), a następnie zwiększ rozmiar czcionki na 36 punktów. 11. Przełącz widok na widok układu strony wciskając odpowiedni przycisk u dołu okna lub wybierając Układ strony z menu Widok i przewiń tekst na koniec pierwszej strony (po powiększeniu tytułu część tekstu powinna zostać przeniesiona na drugą stronę)  .
 12. Wciśnij przycisk Podgląd wydruku (lub wybierz Podgląd wydruku z menu Plik). 13. Wyświetl obie strony obok siebie: 14. Dopasuj wielkość tekstu, aby całość zmieściła się na jednej stronie: