Arkusz kalkulacyjny Excel

Badanie ciągów liczbowych

Liczby losowe

 1. Otwórz program Excel i utwórz nowy skoroszyt (wybierając polecenie Nowy z menu Plik lub klikając w przycisk Nowy na pasku narzędziowym). Zaznacz komórkę A1, a następnie kliknij w przycisk Wklej funkcję (jest on oznaczony symbolem fx) i znajdź funkcję LOS z grupy funkcji matematycznych. Wygeneruje ona liczbę losową i wstawi ją do wybranej przez nas komórki: 2. Przeciągając w dół uchwyt Autowypełnienia wygeneruj w kolumnie A więcej liczb losowych: 3. Teraz zbadamy wygenerowany ciąg liczb.  Obliczymy mianowicie:


  W tym celu utwórz najpierw tabelkę jak na poniższym rysunku (wskazówka: do dopasowania szerokości kolumn możesz użyć polecenia Autodopasowanie obszaru z podmenu Kolumna menu Format): 4. Wstaw odpowiednie wartości liczbowe do komórek tabelki używając następujących funkcji (ich nazwy nie wymagają chyba komentarza...):

  Jako argument podaliśmy tu A:A co oznacza całą kolumnę A (potem będziemy chcieli zwiększyć liczbę wylosowanych liczb). Znalezienie liczb w przedziale od 1/4 do 1/2 wymaga użycia dwa razy funkcji LICZ.JEŻELI, która zlicza ile liczb z podanego zakresu spełnia podane kryterium. W przykładzie poniżej użyliśmy jej do zbadania ile liczb z kolumny A jest większych od 1/4, a ile od 1/2. Różnica tych wyników daje poszukiwaną liczbę liczb z przedziału od 1/4 do 1/2: 5. Aby zbadać ile procent wszystkich liczb znajduje się w przedziale od 1/4 do 1/2 podzielmy wartość obliczoną w polu F16 przez całkowitą liczbę liczb z kolumny A i klikając w odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym (jest on oznaczony symbolem %) zastosujmy do tego pola zapis procentowy: 6. Zaznacz komórki przechowujące sumę, wartość średnią oraz wartości największą i najmniejszą, a następnie klikając w przycisk oznaczony symbolem "000" zastosuj do nich zapis dziesiętny: 7. Zaznacz dwie pozostałe liczby (z komórek F11 i F16) i wycentruj je. Wciśnij parę razy klawisz F9 (powoduje to powtórne wylosowanie liczb z kolumny A) i zaobserwuj jak zmieniają się wartości z tabelki: 8. Porównaj wartość średnią obliczaną przez funkcję ŚREDNIA z sumą wszystkich liczb podzieloną przez ich liczbę (zauważ, że wpisanie tej formuły spowodowało znowu powtórne wylosowanie naszych liczb): 9. Pzeciągnij ponownie przycisk Autowypełnienia aby wylosować 1000 liczb. Zauważ jak zmieniają się wartości z tabelki. Widzimy, że funkcja LOS losuje liczby z przedziału od 0 do 1. W przedziale od 1/4 do 1/2, którego długość stanowi 25% całego przedziału od 0, 1 znalazło się 25% liczb, a więc rozkład liczb jest jednostajny (tak byłoby też dla gdybyśmy zbadali ile liczb wpadło do dowolnego innego przedziału): 10. Ściągnij i zapisz gdzieś na swoim dysku następujący plik zawierający przykładowy ciąg liczb. Wróć do programu Excel i wywołaj polecenie Otwórz z menu Plik, wskaż jako typ pliku "Pliki tekstowe" i otwórz zapisany plik "dane":  jeśli pojawi się drugie okno dialogowe, to kliknij w nim przycisk Zakończ: 11. Wytnij z nowo otwartego pliku liczby zawarte w kolumnie A:  i wklej je na miejsce liczb z kolumny A dokumentu, nad którym pracowałeś poprzednio:  czy rozkład jest nadal jednostajny?

 12. Nasza tabelka nie wygląda zbyt dobrze dla niewielkiej ilości liczb w kolumnie A. Czy używając funkcji JEŻELI potrafisz spowodować, aby w polu E11 pojawiała się odpowiednia odmiana słowa "liczby" (to znaczy 10 liczb, 4 liczby, 1 liczba itp.)? W przykładzie poniżej częściowo rozwiązaliśmy ten problem tylko dla liczby 4: