Arkusz kalkulacyjny Excel

Organizowanie i podsumowywanie danych

Tworzenie tabel przestawnych

 1. W tym ćwiczeniu użyjemy tabeli przestawnej do szybkiego utworzenia trzech raportów podsumowujących sprzedaż towarów firmy Imbryk. Najpierw musimy otworzyć plik tekstowy Zam1996.txt zawierający szczegółowe dane o sprzedaży. Zapisz go na swoim dysku, a następnie uruchom program Excel, wybierz polecenie Otwórz z menu Plik i wskaż "Pliki tekstowe" jako typ otwieranego pliku:  Pojawi się kreator importu plików tekstowych oferujący podgląd części naszego pliku:  dane w tym pliku rozdzielne są znakami tabulatora:  i mają format "ogólny":  Kliknij przycisk Zakończ. Aby zmienić szerokość kolumn tak, aby dane zawarte w odpowiadających im komórkach pokazywane były w całości zaznacz wszystkie kolumny zawierające dane (przeciągając myszą po przyciskach od A do H), a następnie wybierz polecenie Autodopasowanie obszaru: 2. Zaznacz jakąś komórkę listy sprzedaży, a następnie wybierz polecenie Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego:  sprawdź, czy zaznaczone są następujące opcje i kliknij w przycisk Dalej:  Excel wyświetli zakres danych, które będą użyte do utworzenia tabeli przestawnej:  naszą tabelę przestawną umieścimy w nowym arkuszu: 3. Przeciągnij pole "Pracownik" z okna dialogowego "Tabela przestawna" do obszaru oznaczonego "Upuść pola kolumn tutaj":  pole "Data zamówienia" do obszaru "Upuść pola wierszy tutaj":  i wreszcie pole "Wartość" do obszaru "Upuść elementy danych tutaj":  Zamknij okno "Tabela przestawna". Powstała tabelka ilustrująca sumę wartości towarów sprzedanych przez danego pracownika w danym dniu:  Jest w niej zbyt dużo pustych pól (pracownicy często mieli złe dni, kiedy nie byli w stanie sprzedać niczego). Aby je usunąć pogrupujemy teraz dane według miesięcy. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w kolumnie zawierającej daty i wybierz polecenie Grupuj:  według miesięcy:  Powstała tabela jest już bardziej zwarta i dzięki temu wygląda znacznie lepiej: 4. Zmodyfikujemy teraz utworzoną w poprzednich punktach tabelę przestawną tak, aby zawierała kwartalne dane sprzedaży poszczególnych kategorii towarów w odniesieniu do każdego pracownika. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolną komórkę tabeli i wybierz polecenie Kreator:  a następnie kliknij w przycisk Układ:  i przeciągnij przycisk pola "Kategoria" do pola WIERSZ:  Po kliknięciu w przyciski OK i Zakończ Twój ekran powinien wyglądać następująco:  Ponownie wybierz polecenie grupowania według dat i wybierz opcję "Kwartały":  Efekt wykonanego grupowania według kwartałów powinien wyglądać tak:  W kolejnym kroku zmodyfikujemy raport tak, aby dane dotyczące poszczególnych pracowników wyświetlane były na osobnych stronach. W tym celu uruchom ponownie kreatora tabeli przestawnej i zmodyfikuj jej układ przeciągając przycisk pola "Pracownik" z pola KOLUMNA w pole STRONA:  Możemy teraz w prosty sposób oglądać sumaryczne dane dotyczące wszystkich pracowników:  albo tylko jednego z nich:  W ostatnim kroku zmienimy jeszcze układ tabeli z pionowego na poziomy przeciągając przycisk "Data zamówienia" tak, aby znalazł się na prawo od przycisku "Suma: Wartość": 5. Trzeci przygotowany przez nas raport zawierać będzie dane o średniej kwartalnej sprzedaży poszczególnych towarów. Aby go utworzyć usuniemy z tabeli przestawnej pola "Pracownik" i "Kategoria", dodamy pole "Towar" i zmienimy funkcję podsumowującą na średnią. W tym celu przeciągnij przycisk reprezentujący pole "Pracownik" poza obszar tabeli (tzn. do momentu, gdy wskaźnik myszy zmieni się w czerwony krzyżyk) i
  zwolnij przycisk myszy. Twoja tabela zmieni się w sposób następujący:  Postępując analogicznie usuń pole "Kategoria":  Aby dodać nowe pole kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolną komórkę tabeli, wybierz polecenie Kreator, kliknij w przycisk Układ i przeciągnij przycisk pola "Towar" do pola WIERSZ:  Teraz kliknij dwukrotnie w przycisk "Suma: Wartość" i zmień przypisaną do niego funkcję na średnią:  Po kliknięciu w przyciski OK i Zakończ Twoja tabela powinna wyglądać następująco: 6. Jeden z pracowników firmy Imbryk omyłkowo podał błędne dane dotyczące sprzedanych przez siebie towarów. Kliknij kartę arkusza "Zam1996" zawierającego dane szczegółowe i w wierszu 773 znajdź dane dotyczące kawy Antiqua z dnia 15/12/96. Zmień wartość komórki G773 (ilość) na 200, zaś wartość komórki H773 (wartość) na 6300:  Przejdź ponownie na arkusz "Arkusz1", kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolną komórkę tabeli i z menu podręcznego wybierz polecenie Odśwież dane:  Średnia wartość sprzedaży kawy Antiqua wzrosłą i wynosi teraz około 1647 zł: 7. Wyświetlimy teraz szczegóły dotyczące sprzedaży pewnego towaru. Kliknij dwukrotnie w komórkę zawierającą wartość średniej sprzedaży kawy (na przykład) Jamaican Blue Mountain:  Powinien zostać utworzony nowy arkusz zawierający wszystkie informacje dotyczące tego gatunku kawy: